Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu organizuje konferenciju sa međunarodnim učešćem „Feminizam i levica – nekad i sad”, koja će biti održana 15. i 16. novembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Cilj ove konferencije je da istraži, preispita i predstavi različita viđenja odnosa feminizma i levice, iz istorijskog, teorijskog i praktično-političkog ugla. Poreklo i razvoj feminizma obeležavaju preplitanja i razilaženja između liberalnih, marksističkih, radikalnih, socijalno-reformskih i neoliberalnih perspektiva, pri čemu je pitanje o njihovoj kompatibilnosti i suprotstavljenosti kontroverzno i nedovoljno proučeno sve do danas.

Mada su krupne razlike između različitih feminističkih orijentacija oduvek postojale, tek od pojave trećeg talasa feminizma artikulisana je ideja „feminizama” (u množini), naspram tradicionalne ideje jedinstvenog i zajedničkog feminizma građenog na ideji univerzalne solidarnosti žena. Danas se veoma često ističe da je veoma teško naći zajednički imenitelj za žensko iskustvo uopšte, imajući u vidu da je ono prožeto klasnim, rasnim, etničkim, religijskim iskustvom, a unutar toga su mogući različiti vidovi političkih prioriteta, političkih savezništava, interesa i identitetskih pozicija, koje veoma usložnjavaju pitanje: šta je zajednički interes i zajednička karakteristika društvenog položaja žena? Žene se i same međusobno nalaze u patrijarhalnim odnosima moći, u odnosima eksploatatora i eksploatisanih, marginalizovanih i privilegovanih, a to nije samo empirijsko stanje, već i okvir za formulisanje različitih ideoloških i teorijskih opredeljenja od kojih mnoga, čak i kad su nekompatibilna, pretenduju da se nazovu „feminističkim”.

Postoji li „desni” i „levi“ feminizam? Šta legitimizuje „pravi” i delegitimizuje „lažni” feminizam? Šta kada se konzervativne političke struje pojave kao akteri zaštite prava žena u društvu, prisvajajući tekovine feminističke borbe za nacionalističke projekte? Šta kada svetske političke liderke ikone savremenog feminizma postanu akterke zapadnog imperijalizma? Da li se ideje feminizma mogu komodifikovati i šta se u tom slučaju dešava sa feminizmom? Kakav je odnos postkolonijalizma i feminizma danas? Kakav je odnos marksisitičkog i neoliberalnog feminizam danas? Napokon, šta se desilo sa odnosom levih i desnih politika i pozicioniranjem levice i desnice u savremenom svetu, te kako se to odražava na feminizam?
Pozivamo vas da svojim učešćem doprinesete osvetljavanju odgovora na ova pitanja.

Tematske oblasti od naročitog interesa za konferenciju su:

I Feminizam i levica – istorija pokreta i ideja
• Sporovi i polemike

II Plaćeni rad
• Žene na tržištu rada
• Žene i borba za radnička prava, sindikalno organizovanje, ženski štrajk
• Specifičnost radnih prava žena
• Uticaj mera štednje

III Privatni patrijarhat, neplaćeni rad

IV Seksualnost i reproduktivnost
• Seksualno oslobođenje i pitanje emancipacije
• Odnos populacione politike i kapitalizma

V Nasilje, lezbofobija, homofobija

VI Tržište seksualnih usluga i problem eksploatacije i savremenog ropstva

VII Odnos (post)kolonijalizma, fundamentalizma i feminizma

VIII Komercijalizacija feminizma

IX Militarizam i feminizam

X Neoliberalizam, marksizam i feminizam

XI Migracije, globalizacija kapitalizma i feminizam

IX Stranke desnice kao akteri kao promoteri i zaštitinici žena, odnos nacionalizma i feminizma, problem retradicionalizacije i njene teorijske artikulacije

X Levica vs levica
• Rodna distribucija moći u okviru različitih levih pokreta

XI LGBTQ pokret između levice i desnice

Svoje apstrakte možete poslati do 15. maja 2019. na neku od sledećih adresa:

filns@f.bg.ac.rs
nada.m.sekulic@gmail.com
jelena.riznic@hotmail.com

Apstrakti treba da sadrže ime autora, afilijaciju, naslov, ključne reči, obrazloženje na srpskom ili jednom od regionalnih jezika i na engleskom.

Obaveštenje o izabranim apstraktima 1. juna 2019.
Gotove radove potrebno je poslati do 1. novembra 2019. godine.
Radni jezik konferencije su srpski, regionalni jezici i engleski.
Recenzirani radovi će biti objavljeni.

Programski odbor konferencije;

dr Ankica Čakardić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr Danijela Majstorović, Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ma Jelena Lalatović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Jelena Riznić, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelisaveta Petrović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Marija Babović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Nada Sekulić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
ma Nađa Bobičić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
dr Zorica Ivanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beograd

Za sva dodatna pitanja i informacije , možete se javiti organizatorkama:
Nada Sekulić nada.m.sekulic@gmail.com +381 65 8506205
Jelena Riznić jelena.riznic@hotmail.com)